BUSINESS PERFORMANCE OY:N DIGITAL BUSINESS TOOLS JA MUIDEN SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

Tämä sopimus sisältää Business Performance Finland Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot Asiakkaan ja Business Performance Finland Oy:n välillä (myöhemmin Business Performance).

Business Performance on kehittänyt ohjelman ja omistaa siihen liittyvät oikeudet. Business Performance voi käyttää valitsemansa palveluntarjoajan tai yhteistyökumppanin alustaa ja palvelinta ohjelmistoissaan.

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

sopimuksella tätä asiakirjaa, joka sisältää ehdot ohjelmistopalvelun käyttöoikeuden laajuudesta ja käyttöoikeuteen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä mahdollisesta riidanratkaisusta;

palvelulla Business Performancen tai sen yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien ylläpitämien verkkosivujen kautta tapahtuvaa ohjelmiston käyttöä sekä käyttöön liittyviä palveluita;

ohjelmistolla Business Performancen tuottamaa Internet -pohjaisen tietokoneohjelman kaikkia versioita, joiden käyttöoikeutta tämä sopimus koskee;

asiakkaalla oikeudellista tai luonnollista henkilöä, joka käyttää palvelua.

2) SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA KESTO

Sopimus tulee voimaan Asiakkaan lähetettyä rekisteröintitiedot ”REKISTERÖIDY” -painiketta painamalla taikka erillisen kirjallisen tilausasiakirjan lähettämällä tai hyväksymällä (esimerkiksi sähköpostitilauksena), tai muulla sopimuksella Business Performancen edustajan kanssa.

Sopimus on voimassa 12 kuukautta kerrallaan, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, ellei kumpikaan osapuolista irtisano sopimusta päättymään ennen seuraavan kauden alkua tämän sopimuksen kohdan 13 mukaisesti.

Palvelun käytöstä laskutetaan käyttäjäkohtainen lisenssimaksu koottuna yhdelle laskulle kolme kertaa vuodessa tai erillisen sopimuksen mukaisesti.

Sopimusehdot koskevat myös koekäyttöä. Koekäytön yhteydessä Business Performance lähettää ensimmäisen laskun, jonka maksamalla sopimus astuu kokonaisuudessaan voimaan.

Business Performance voi purkaa sopimuksen välittömästi, jos palvelun käytöstä perittävien maksujen suorittaminen laiminlyödään, Asiakas on asetettu konkurssiin, jättänyt hakemuksen selvitystilaan asettamiseksi tai viranomainen on ulosotossa todennut Asiakkaan maksukyvyttömäksi tai Asiakasta kohtaan on vireillä jokin muu maksukyvyttömyyttä koskeva järjestely ja Business Performance katsoo, että on todennäköistä ettei Asiakas kykene suorittamaan laskuaan eräpäivään mennessä, taikka jos käyttäjä muuten käyttää palvelua tai ohjelmistoa näiden ehtojen, lainsäädännön tai hyvän tavan vastaisesti. Maksun laiminlyönti ei poista maksuvelvollisuutta sopimuskauden loppuun asti.

3) OHJELMISTON LUOVUTUS ASIAKKAALLE

Asiakas saa korvausta vastaan käyttöoikeuden ohjelmistoon sopimuksen voimassaoloajaksi siinä laajuudessa kuin Asiakas tilaa käyttäjätunnuksia. Business Performance toimittaa Asiakkaalle tilauksen mukaisen määrän käyttäjätunnuksia sekä salasanoja ohjelmiston käyttöä varten sen jälkeen, kun Business Performance on hyväksynyt Asiakkaan rekisteröitymisen Business Performance Internet-sivuilla tai muulla tavalla ja Asiakas on suorittanut ensimmäisen laskutusjakson mukaisen maksun ohjelmiston käyttöoikeudesta Business Performance tilille. Ohjelmiston Käyttöoikeudesta suoritetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen hinta.

Business Performance voi hyväksyä tai jättää hyväksymättä rekisteröinnin. Jos Asiakas on ehtinyt suorittaa valitsemansa laskutusjakson mukaisen maksun käyttöoikeudesta ja Business Performance ei hyväksy rekisteröintiä, Business Performance palauttaa suoritetun maksun pääoman Asiakkaalle korottomana. Business Performance käsittelee rekisteröinnin viikon kuluessa rekisteröintihetkestä.

Kun Asiakas rekisteröityy ohjelmiston käyttäjäksi, Business Performance kerää tiedot Asiakkaan nimestä, osoitteesta, sähköpostiosoitteesta ja puhelinnumerosta. Business Performance ylläpitää internet-sivuillaan henkilötietolain (523/99) 10§:n mukaista rekisteriselostetta.

Asiakas huolehtii palvelun ja ohjelmiston käyttämiseen tarvittavien laitteistojen, muiden ohjelmien ja tarvittavien tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun ja ohjelmiston käytön aiheuttamista kustannuksista. Business Performance ei vastaa palvelun tai ohjelmiston häiriöistä, jotka aiheutuvat muutoksista ohjelmiin, joita tarvitaan palvelun ja ohjelmiston käytössä.

Asiakkaan on säilytettävä Business Performancen antamat käyttäjätunnus ja salasana huolellisesti ulkopuolisilta salassa. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta palvelun ja ohjelmiston käytöstä. Asiakkaan on ilmoitettava Business Performancelle välittömästi käyttäjätunnuksen tai salasanan katoamisesta.

Ohjelmiston tilauksen yhteydessä Asiakkaalla on mahdollisuus tilata Business Performancelta koulutuspaketti, jonka sisällöstä, hinnasta ja muista ehdoista Business Performance ja Asiakas sopivat erikseen.

4) KÄYTTÖOIKEUDEN SISÄLTÖ

Business Performance omistaa Ohjelmistoon liittyvät immateriaalioikeudet. Siltä osin kuin oikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle, Business Performance vastaa tarvittavista oikeuksista.

Asiakkaalla on oikeus käyttää ohjelmistoa sopimuksen voimassaoloajan sisäisessä toiminnassaan. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle taikka Asiakkaan alihankkijalle ilman Business Performancen kirjallista lupaa. Näin ollen kullakin ohjelmistoa käyttävällä henkilöllä on oltava oma lisenssinsä. Asiakas vastaa siitä, että palvelua käyttävät ainoastaan ne henkilöt, jotka ovat saaneet lisenssin.

Asiakas ei saa kopioida, tulostaa, muuttaa, kääntää, saattaa käyttöön, levittää, muunnella, purkaa, dekompiloida, takaisin kääntää tai yhdistää ohjelmistoa tai sen osaa minkään toisen ohjelmiston kanssa tai sallia kenenkään kolmannen tehdä vastaavia toimia ilman Business Performancen kirjallista suostumusta.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää eikä luovuttaa tai pyrkiä siirtämään tai luovuttamaan tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia.

5) ASIAKASKOHTAISET MUUTOKSET OHJELMISTOON

Halutessaan Asiakas saa yhteistyössä Business Performancen kanssa kehittää ohjelmistoa edelleen. Kehityksen teknisen toteutuksen hoitaa Business Performance Asiakkaan ehdotusten mukaan. Asiakaskohtaisten muutosten hinnasta sovitaan muutosten tilauksen yhteydessä erikseen.

Kaikki immateriaalioikeudet, jotka syntyvät kehitysprosessin aikana kuuluvat Business Performancelle riippumatta siitä, osallistuuko Asiakas kehitysprosessiin vai ei. Asiakkaalla on tämän sopimuksen voimassaoloaikana oikeus hyödyntää kehitystyön tulosta liiketoiminnassaan. Asiakkaalle ei synny muuta oikeutta käyttöoikeuden luovutuksen johdosta, elleivät osapuolet sovi asiasta toisin.

Jos Asiakas haluaa, että kehitystyössä käytetään Asiakkaan toimittamia immateriaalioikeuksia, oikeudet siirtyvät vastikkeetta Business Performancelle. Asiakas vastaa siitä, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet siirtää immateriaalioikeudet edelleen Business Performancelle. Jos Business Performancea vastaan esitetään väite, joka koskee oikeutta Asiakkaan toimittamaan immateriaalioikeuteen, Asiakkaan on kustannuksellaan vastattava Business Performancen puolustamisesta esitettyjä väitteitä kohtaan.

Kehitystyö käynnistyy Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Kehitysprojektin aikataulusta sovitaan erikseen. Kun projekti on valmis, Business Performance luovuttaa ohjelmiston uuden osan Asiakkaan testattavaksi. Asiakkaalla on aikaa yksi (1) kuukausi testata ohjelmistoa ja ilmoittaa mahdollisista virheistä. Tämän jälkeen Asiakas hyväksyy ohjelmiston ja maksaa lopun kehityshinnasta. Jos virhettä uudessa ohjelmiston osassa ei saada korjattua, Business Performancella on oikeus osoittaa Asiakkaalle tapa, jolla virheen saa kierrettyä. Ohjelman testaus päättyy, kun virhe havaitaan ja jatkuu kun virhe on korjattu tai virhe on kohtuudella ohitettavissa Business Performancen antamien ohjeiden perusteella.

Vähäiset virheet eivät oikeuta Asiakasta jättämään hyväksymättä ohjelmistoa. Jos Asiakas ottaa ohjelmiston osan käyttöönsä liiketoiminnassaan, ohjelmisto katsotaan hyväksytyksi. Hyväksymisestä on tehtävä kirjallinen, esimerkiksi sähköpostivahvistus tai erillinen dokumentti. Jos syntyy epäselvyyttä siitä, mitä on pidettävä vähäisenä virheenä, asia on osoitettava Keskuskauppakamarin määräämän välimiehen ratkaistavaksi.

6) OHJELMISTON YLLÄPITO JA ONGELMANRATKAISU

Business Performance ylläpitää ja kehittää palvelua ja ohjelmistoa tämän sopimuksen voimassaoloajan. Business Performance vastaa siitä, että palvelun ja ohjelmiston viimeiset versiot toimivat, kuten vastaavilta palveluilta tai ohjelmistoilta voidaan yleensä kohtuudella odottaa.

Business Performance ei takaa palvelun tai ohjelmiston ympärivuorokautista toimivuutta. Näin ollen ylläpito- ja kehittämistoimien suorittamiseksi Business Performance voi keskeyttää palvelun tuottamisen väliaikaisesti. Keskeytykset pyritään ajoittamaan siten, että Asiakkaalle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa palvelun väliaikaisesta keskeyttämisestä.

Yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos-, tai huoltotöistä, tietoturvallisuusuhan torjumisesta tai laista taikka viranomaismääräyksestä johtuvat keskeytykset eivät aiheuta Business Performancelle vastuuta palvelun tai ohjelmiston keskeytymisestä.

Business Performance ilmoittaa Asiakkaalle palvelun tai ohjelmiston muutoksista tai keskeytyksistä parhaaksi katsomallaan tavalla.

Asiakas voi esittää Business Performancelle tukipyynnön havaittuaan teknisen ongelman. Business Performance tutkii tukipyynnön perusteella, onko kyseessä ohjelmistosta johtuva tekninen vika vai pyyntö uudesta ominaisuudesta, joka ei alun perin kuulu ohjelmistoon. Jos kyseessä on vika, Business Performance ryhtyy tarvittaviin toimiin poistaakseen vian mahdollisimman nopeasti. Jos puolestaan kyse on uuden ominaisuuden pyytämisestä, Business Performance ottaa pyynnön huomioon kehittäessään ohjelmistoa. Kaikki pyyntöön liittyvät tekijänoikeudet siirtyvät Business Performancelle vastikkeetta pyynnön tekohetkellä.

Mikäli Asiakkaan tiedostot (esimerkiksi asiakasdata tai asiakkaan tallentamat dokumentit) ovat suurempi kuin kohtuudella palvelun luonteeseen ja verrattuna muihin yrityksiin, on mahdollista että käytettävissä olevaa palvelintilaa joudutaan tarkastelemaan ja hinnoittelemaan erikseen riippuen Business Performancen käyttämästä palveluntarjoajasta palveluntarjoajan kulloisenkin hinnaston mukaisesti.

7) VARMUUSKOPIOINTI

Business Performance tekee varmuuskopiot palveluun ja ohjelmistoon tallennetuista tiedoista. Business Performance säilyttää varmuuskopioita siten, että kunkin päivän tiedot ovat palautettavissa 30 päivän ajan, jonka jälkeen tätä vanhemmat tiedot tuhoutuvat. Varmuuskopiointi ei ole tae siitä, että kaikki tiedot säilyvät ja ovat käytettävissä, mikä Asiakas on itse aiheuttanut tiedostojen katoamisen. Kohdassa 11 on kuvattu vastuurajoitukset.

8) IMMATERIAALIOIKEUDET

Business Performance vastaa siitä, että palvelu ja ohjelmisto eivät riko kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia. Business Performance on kustannuksellaan puolustettava Asiakasta, jos Asiakasta kohtaan nostetaan kanne palveluun tai ohjelmistoon liittyvän tekijänoikeuden rikkomisesta.

Business Performance vahvistaa, että tekijänoikeudet, tavaramerkit tai muut immateriaalioikeudet palveluun, ohjelmistoon taikka oheismateriaaliin kuuluvat Business Performancelle tai muulle sen ilmoittamalle taholle.

Tiedot, jotka Asiakas siirtää Business Performancen tai sen yhteistyökumppanin ylläpitämälle palvelimelle, ovat Asiakkaan omaisuutta.

9) SALASSAPITO

Asiakkaalla ei ole oikeutta hyödyntää palvelun tai ohjelmiston sisältämää ideaa omassa liiketoiminnassaan kehittääkseen vastaavan ohjelmiston taikka välittää ideaa tai muuta tietoa kolmannelle osapuolelle vastaavan ohjelmiston tai palvelun kehittämiseksi.

Tämä velvollisuus soveltuu kohdassa 5 määriteltyyn asiakohtaisten muutosten tekemiseen ja jatkuu myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

10) MUUT EHDOT

Palvelun ja ohjelmiston käyttäminen voi edellyttää evästeiden (cookies) lataamista Asiakkaan tietokoneelle. Asiakkaan hyväksyessä tämän sopimuksen, Asiakas hyväksyy evästeiden lataamisen tietokoneellensa.

Business Performancella on oikeus vapaasti vaihtaa yhteistyökumppaniaan ja palveluntarjoajaan haluamanaan ajankohtana, muuttaa ohjelmistojen ulkoasua ja sisältöä ja tehdä kehitystyötä katsomallaan tavalla.

11) VASTUUNRAJOITUKSET

Business Performance vastaa ainoastaan Asiakkaalle sopimuksen rikkomisella tai muulla tavalla aiheuttamastaan välittömistä vahingoista, ellei kyse ole tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutetusta vahingosta.

Business Performance ei vastaa Asiakkaan palveluun ja ohjelmistoon tallentamien tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta taikka tietojen tai tiedostojen uudelleen luomisen tai palauttamisen aiheuttamista vahingoista tai kuluista.

Business Performance ei vastaa kohdassa 6 tarkoitettujen toimenpiteiden aiheuttamista vahingoista Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

Business Performance ei vastaa Asiakkaalle sellaisesta vahingosta, joka on aiheutunut Asiakkaan tämän sopimuksen ehtojen vastaisesta taikka palvelun tai ohjelmiston ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Business Performance ei myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Asiakas ilman Business Performancen lupaa muokkaa palvelua tai ohjelmaa.

Lakko, työsulku, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu Business Performancesta tai sen yhteistyökumppaneista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Business Performancen täyttämästä tämän sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi. Business Performance ei vastaa vahingoista, jotka ylivoimainen este on aiheuttanut Asiakkaalle.

Jos ohjelmiston tai palvelun virheen korjaaminen on kohtuuttoman hankalaa, Business Performancella on oikeus osoittaa Asiakkaalle tapa kiertää virhe. Tällöin kyseessä ei ole sopimusrikkomus.

Business Performance ei vastaa palvelun tai ohjelmiston soveltumisesta Asiakkaan käyttötarkoitukseen.

12) SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välillä käytävin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei kyetä tällä tavoin ratkaisemaan, sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

13) SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

Business Performancella on harkintansa mukaan yksipuolisesti oikeus muuttaa Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla Asiakkaalle siitä kirjallisesti, sähköpostitse taikka palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan kymmenen (10) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Mikäli Asiakas ei hyväksy sopimuksen ehtojen muutosta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sähköpostitse tai muuten kirjallisesti sopimus päättymään ennen muutosten voimaantuloa.

Kumpikin tämän sopimuksen osapuoli saa irtisanoa sopimuksen päättymään sopimuskauden loppuun mennessä. Irtisanomisilmoituksen on oltava kirjallinen ja se on tehtävä viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Business Performance saa harkintansa mukaan muuttaa palvelun hinnoittelua haluamanaan ajankohtana ilmoittamalla siitä kirjallisesti etukäteen irtisanomisajan pituisen ajan kuluessa.

14) SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa käyttöoikeutta, palvelua, ohjelmistoa tai sen osaa kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta luovuttaa tai muulla tavoin siirtää edelleen, edelleenlisensioida, myydä, vuokrata, lainata, yhdistää muihin ohjelmiin, kääntää konekielisesti tai kopioida osaksikaan palvelua tai ohjelmistoa ilman Business Performancen kirjallista suostumusta.

Business Performancella on oikeus siirtää sopimus samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ja osana siirrettävää liiketoimintaa myös kolmannelle osapuolelle.

 

Business Performance Finland Oy

y-tunnus 2483010-5

www.businessperformance.fi